FRA

Programok

2022-05-24 11:00 2022-05-25 14:30 Konferencia a határon átnyúló területi monitoringról

Hozzáadom a naptáramhoz

Konferencia a határon átnyúló területi monitoringról

Conference on Cross-Border Spatial Monitoring

2022. május 24. 11:00 - 2022. május 25. 14:30

Az Európai Unió két legutóbbi (és talán a két legmélyebb) válsága, a 2015-ös migrációs válság és a 2020 óta tartó COVID-19 világjárvány erősítette az EU-n belüli visszaállamosítási (re-nationalising) és re-bordering tendenciákat. Ezen túlmenően ezek a válságok rávilágítottak arra, hogy sem az akadémiai, sem pedig a kormányzati szektor nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel és információkkal a határon átnyúló áramlásokról és mozgásokról a statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás országhatároknál végződő korlátai miatt. A nemzeti határok lezárásakor jelentkező sürgető információs igény a figyelem középpontjába helyezi azokat a kezdeményezéseket, amelyek a térbeli adatok határon átnyúló vagy makroregionális összefüggésben történő gyűjtésére és elemzésére irányulnak.

A területek monitoringjának Franciaországban nagy hagyománya van. Az 1990-es évektől a DATAR és a CGET, a FNAU, az INSÉE és a MOT voltak a téma motorjai és úttörői az európai színtéren. 2012-ben a MOT, a CGET és az FNAU Nancyban a határon átnyúló monitoringnak szenteltek egy szemináriumot, amely a 2013-ban megalakult Határon Átnyúló Stratégiai Bizottság alapját képezte. A bizottságban részt vesznek a franciaországi és a szomszédos országok területrendezésért és fejlesztésért felelős minisztériumai. Az együttműködés célja a területi statisztikai adatok feldolgozási módszereinek harmonizálása a határon átnyúló áramlások pontosabb áttekintése és az integrált határon átnyúló fejlesztések megalapozottsága érdekében. A harmonizációs folyamat elősegítése érdekében a szakmai ügynökségek (azaz az országos statisztikai hivatalok) munkacsoportot is felállítottak, amely jelenleg is működik.

A téma kiemelt hangsúlyt kapott az Európai Bizottság által 2015-ben elindított „Cross-Border Review” projekt megvalósítása során. A projekt egyik eredményeként 2017-2018-ban a nemzeti statisztikai hivatalok konzorciuma kutatási projektet valósított meg az adatok harmonizációs lehetőségeiről a határon átnyúló munkaerő-áramlás elemzése érdekében.

A fenti kutatásokkal párhuzamosan a BBSR, a német területi tervezés intézménye egy olyan platformot kezdeményezett, amely nagyon hasonlít a 2013-ban Franciaországban létrehozotthoz. Az Európai Határon Átnyúló Megfigyelő Hálózat 2018-ban alakult Németország és a szomszédos országok (Csehország, Svédország és Dánia kivételével) határon átnyúló megfigyelést végző ügynökségeinek részvételével. A kezdeményezők szerint a platformot uniós szintű hálózattá kell fejleszteni.

A CESCI a kezdetek óta részt vesz a folyamatban. Az egyesület a MOT-tal együttműködve 2014-ben, a budapesti Francia Intézet székhelyén rendezte meg az első e témának szentelt szemináriumát különböző országokból érkező szakértők részvételével. Figyelembe véve a közép- és délkelet-európai országok kis méretét, a határon átnyúló monitoringnak nagyobb jelentősége lehet, mint a nagyobb nyugati államokban. Ez a tény aláhúzza a francia és német koordinációs modell alkalmazásának szükségességét ebben a régióban. A konferencia ezen témákat fogja körbejárni a téma nemzetközi szakértőinek segítségével.

Francia, Angol és Magyar szinkrontolmácsolás biztosított.

A program itt található pdf formátumban.

A regisztráció kötelező a következő linken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvy4-8Xs_X6eJRqzggOYxebHQD5GscyoemSObB8MPujTxUAQ/viewform

---------------------------------

 

The two most recent (and maybe the two deepest) crises of the European Union, namely the migration crisis in 2015 and the COVID-19 pandemic since 2020, strengthened re-nationalising and re-bordering tendencies within the EU. In addition, these crises revealed that both the academic and the government sector lack appropriate knowledge and information on cross-border flows and movements due to national confines of statistical data gathering and processing which end up at the state borders. The urgent need for information when sealing national borders puts those initiatives into the spotlight which are aimed at collecting and analysing spatial data in a cross-border or macro-regional context.

The observation of the territories has a long tradition in France. Since the 1990s, the DATAR and the CGET, the FNAU, the INSÉE and the MOT have been the engines of the topic and the pioneers at the European scene. In 2012, the MOT, the CGET and the FNAU organised a seminar in Nancy dedicated to cross-border observation which offered the basis for the Strategic Cross-border Committee which was established in 2013. The Committee involves the ministries in charge of spatial planning and development in France and in its neighbours. The objective of the cooperation is to harmonise the processing methods of territorial statistical data in order to get a more precise overview on the cross-border flows and to ensure a solid basis for integrated cross-border developments. With a view to facilitating the harmonisation process, also a working group has been set up by the professional agencies (i.e. the national statistical offices) which is still operational.

The topic was given a special emphasis during the implementation of the ‘Cross-Border Review’ project launched by the European Commission in 2015. As one of the results of the project, in 2017-2018 a consortium of national statistical offices realised a research project regarding the harmonisation possibilities of data in order to analyse cross-border flow of workers.

In parallel with the above research, the BBSR, the German institution of spatial planning initiated a platform which is very similar to what had been established in France in 2013. The European Cross-Border Monitoring Network was founded in 2018 with the participation of the agencies for cross-border monitoring from Germany and the neighbouring countries (with the exception of Czechia, Sweden and Denmark). According to the initiators, the platform should be developed into a EU level network.

CESCI has been participating in the process since the beginning. In partnership with the MOT, the association organised the first seminar dedicated to this subject in 2014, at the premises of the French Institute in Budapest with the participation of experts coming from different countries. Taking the small size of the countries situated in Central and Southeast Europe, cross-border monitoring might have more significance than in the larger western states. This fact underlines the necessity of applying the French and German coordination models in this region.

Event in French, English, and Hungarian (simultaneous translation)

The programme is available here.

Free mandatory registration at the following link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvy4-8Xs_X6eJRqzggOYxebHQD5GscyoemSObB8MPujTxUAQ/viewform

2022-05-24 11:00 2022-05-25 14:30 Konferencia a határon átnyúló területi monitoringról

Hozzáadom a naptáramhoz

Institut français en Hongrie, Auditorium

www.franciaintezet.hu

Fő u. 17,
1011 Budapest